Category Councellor


Book language


Omni badge 9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116 全语言研究

兼论语言学习的社会文化观

Education, Occupation, Career

金琅学术出版社 (2016-08-10) - ISBN-13: 978-3-639-82678-4

3524.24 руб
Omni badge 9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116 风雨弦歌复兴园

从德文医学堂到国立高机 (修订版)

Education, Occupation, Career

金琅学术出版社 (2016-10-14) - ISBN-13: 978-3-639-82272-4

3917.29 руб
Omni badge 9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116 汽车碰撞兼容性

两车侧面碰撞安全技术

Vehicles, Aircraft, Ships, space travel

金琅学术出版社 (2018-11-08) - ISBN-13: 978-3-330-82539-0

2534.28 руб
Omni badge 9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116 身心障礙者的職務再設計

-探討身心障礙者工作環境改善之經驗

Education, Occupation, Career

金琅学术出版社 (2016-09-21) - ISBN-13: 978-3-639-82780-4

3917.29 руб
Omni badge 9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116 大学推动创新型城市发展研究

环同济大学知识经济圈案例分析

Education, Occupation, Career

金琅学术出版社 (2015-12-30) - ISBN-13: 978-3-639-82238-0

2501.29 руб

Categories

Newsletter

Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend a1511bff1b5d307157b6d2998f00204b5e7a82a6a02fd75b149775d94b377442
LOADING